Algemene voorwaarden

Verkoop‐en
leveringsvoorwaarden
Druk
en
Print
Service
Oss

 (kvk
nr.
171.16.236)
 
 Definities: In
deze
leveringsvoorwaarden
wordt
verstaan
onder:
 a)
Opdrachtgever:
de
natuurlijke
of
rechtspersoon
die
aan
de
leverancier
opdracht
heeft
gegeven
tot
 de
vervaardiging
van
zaken
of
tot
het
verrichten
van
werkzaamheden;
 b)
Leverancier:
Druk
en
Print
Service
Oss c)
Informatiedragers
:
magnetische
banden
en
schijven,
optische
schijven
en
alle
andere
middelen
 bestemd
voor
het
met
behulp
van
apparatuur
vastleggen,
bewerken,
verzenden
of
verveelvoudigen
 dan
wel
openbaar
maken
van
teksten,
beelden
of
andere
gegevens,
één
en
ander
in
de
meest
ruime
 betekenis
van
het
woord;

 
 
 
 Artikel
1
Geldigheid 
 1)
Deze
leveringsvoorwaarden
zijn
van
toepassing
op
de
totstandkoming,
de
inhoud
en
de
nakoming
 van
alle
tussen
de
opdrachtgever
en
de
leverancier
gesloten
overeenkomsten. 2)
Algemene
(inkoop‐)voorwaarden
van
de
opdrachtgever
zijn
slechts
van
toepassing
indien
 uitdrukkelijk
en
schriftelijk
is
overeengekomen
dat
deze
met
uitsluiting
van
deze
 leveringsvoorwaarden
op
de
overeenkomst
tussen
partijen
van
toepassing
zullen
zijn.

 
 Artikel
2
Aanbiedingen 
 1)
Alle
offertes
zijn
vrijblijvend,
tenzij
uitdrukkelijk
anders
is
overeengekomen
en
kunnen
slechts
 zonder
afwijkingen
worden
aanvaard.
 2)
Alle
opgegeven
prijzen
zijn
exclusief
omzetbelasting
(B.T.W.)
en
andere
door
de
overheid
 opgelegde
heffingen.
 3)
De
prijs
die
de
leverancier
voor
de
door
hem
te
verrichten
prestatie
heeft
opgegeven
geldt
 uitsluitend
voor
de
prestatie
conform
de
overeengekomen
specificaties.
 4)
Bij
samengestelde
prijsopgaven
bestaat
geen
verplichting
tot
levering
van
een
gedeelte
tegen
een
 overeenkomstig
gedeelte
van
de
voor
het
geheel
opgegeven
prijs.
 
 Artikel
3
Annulering
 
 1)
De
opdrachtgever
is
gerechtigd
een
overeenkomst
te
annuleren
voordat
de
leverancier
met
de
 uitvoering
van
de
overeenkomst
is
begonnen
mits
hij
de
hierdoor
voor
de
leverancier
ontstane
 schade
vergoedt.
Onder
deze
schade
worden
begrepen
de
door
de
leverancier
geleden
verliezen
en
 gederfde
winst
en
in
elk
geval
de
kosten
die
de
leverancier
reeds
ter
voorbereiding
heeft
gemaakt,
 waaronder
die
van
gereserveerde
productiecapaciteit,
ingekochte
materialen,
ingeroepen
diensten
 en
opslag.
 2)
Annulering
van
overeenkomsten
tot
vervaardiging
van
periodieke
uitgaven
als
bedoeld
in
lid
2
en
3
 van
artikel
13
is
niet
mogelijk. 
 Artikel
4
Prijswijzigingen 
 1)
Bij
stijging
van
de
prijzen
van
materialen
en
halffabrikaten
die
voor
de
uitvoering
van
de
order
 nodig
zijn,
verandering
van
lonen,
ernstige
wijzigingen
in
de
valutaverhoudingen
en
dergelijke
 omstandigheden,
zich
voordoende
na
aanvaarding
van
een
order,
is
de
leverancier
gerechtigd
de
 overeengekomen
prijzen
dienovereenkomstig
te
verhogen.
 2)
Extra
bewerkelijke
tekst,
onduidelijke
kopij,
onduidelijke
schetsen,
tekeningen
of
modellen,

ondeugdelijke
informatiedragers,
ondeugdelijke
computerprogrammatuur
of
databestanden,
 ondeugdelijke
wijze
van
aanlevering
van
de
door
de
opdrachtgever
aan
te
leveren
materialen
of
 producten
en
alle
soortgelijke
toeleveringen
door
de
opdrachtgever
die
de
leverancier
tot
meer
 werkzaamheden
of
kosten
noodzaken
dan
deze
bij
het
aangaan
van
de
overeenkomst
redelijkerwijs
 mocht
verwachten,
zijn
grond
voor
verhoging
van
de
overeengekomen
prijs.
Ook
buitengewone
of
in
 redelijkheid
onvoorzienbare
verwerkingsmoeilijkheden
voortvloeiend
uit
de
aard
van
de
te
 verwerken
materialen
en
producten
zijn
grond
tot
verhoging
van
de
overeengekomen
prijs.
 
 Artikel
5
Betaling
 
 1)
Tenzij
anders
is
overeengekomen,
dient
de
opdrachtgever
de
prijs
en
de
overige
krachtens
de
 overeenkomst
verschuldigde
bedragen
te
betalen
binnen
14
dagen
na
factuurdatum,
zonder
zich
op
 enige
korting,
verrekening
of
opschorting
te
kunnen
beroepen.
De
betaling
dient
evenwel
contant
bij
 aflevering
plaats
te
vinden
indien
de
opdrachtgever
een
natuurlijk
persoon
is
die
niet
handelt
in
de
 uitoefening
van
een
beroep
of
bedrijf.
Bij
niet
tijdige
betaling
als
even
bedoeld
is
de
opdrachtgever
in
 verzuim
zonder
dat
ingebrekestelling
door
de
leverancier
is
vereist.
 2)
De
leverancier
is
gerechtigd
bij
een
overeengekomen
aflevering
in
gedeelten,
na
aflevering
van
het
 eerste
gedeelte,
naast
de
betaling
van
dit
gedeelte
tevens
de
betaling
te
vragen
van
de
voor
de
 gehele
levering
gemaakte
kosten
zoals
die
van
zetwerk
en
proeven.
 3)
Indien
de
opdrachtgever
niet
tijdig
betaalt
als
in
lid
1
van
dit
artikel
bedoeld,
is
deze
wegens
de
 vertraging
in
de
voldoening
van
het
door
hem
verschuldigde
bedrag
vanaf
de
factuurdatum
over
dit
 bedrag
de
wettelijke
rente
verschuldigd.
De
leverancier
is
bevoegd
een
twaalfde
deel
van
deze
rente
 in
rekening
te
brengen
over
elke
maand
of
gedeelte
van
een
maand
waarin
de
opdrachtgever
zijn
 verplichting
tot
betaling
niet
volledig
is
nagekomen.
 4)
Bij
niet
tijdige
betaling
als
in
lid
1
van
dit
artikel
bedoeld,
is
de
opdrachtgever
naast
het
 verschuldigde
bedrag
en
de
daarop
verschenen
rente,
gehouden
tot
een
volledige
vergoeding
van
 zowel
buitengerechtelijke
als
gerechtelijke
incassokosten,
daaronder
begrepen
de
kosten
voor
 advocaten,
deurwaarders
en
incassobureaus.
De
buitengerechtelijke
kosten
worden
gesteld
op
ten
 minste
15%
van
de
hoofdsom
met
rente
zulks
met
een
minimum
van
€
75,‐ 5)
Wanneer
opdrachten
worden
verstrekt
voor
rekening
van
derden,
kan
de
opdrachtgever
geen
 aanspraak
maken
op
kosteloze
afzonderlijke
of
gesplitste
facturering
aan
deze
derden.
 6)
Wanneer
opdrachten
worden
verstrekt
voor
rekening
van
derden,
blijft
de
opdrachtgever,
ook
 indien
met
inachtneming
van
het
bepaalde
in
artikel
6
rechtstreeks
aan
die
derden
wordt
 gefactureerd,
aansprakelijk
voor
de
voldoening
van
de
vorderingen.

 
 Artikel
6
Reclames 
 Eventuele
reclames
inzake
de
geleverde
goederen
of
de
in
rekening
gebrachte
prijs,
moeten
binnen
 acht
dagen
na
ontvangst
van
de
goederen
respectievelijk
van
de
factuur
schriftelijk
ter
kennis
van
de
 leverancier
zijn
gebracht.
Indien
binnen
acht
dagen
zulke
reclames
niet
door
de
leverancier
zijn
 ontvangen,
wordt
de
opdrachtgever
geacht
met
de
geleverde
goederen
en
de
gefactureerde
prijs
te
 hebben
ingestemd.

 
 Artikel
7
Wijze
van
levering;
eigendomsvoorbehoud
 
 1)
Tenzij
anders
is
overeengekomen,
geschiedt
de
aflevering
ter
plaatse
waar
de
leverancier
zijn
 bedrijf
uitoefent.
De
leverancier
is
niet
gehouden
de
vervaardigde
zaken
in
gedeelten
af
te
leveren.
 2)
De
opdrachtgever
is
gehouden
zijn
volledige
medewerking
te
verlenen
aan
de
aflevering
van
de
 krachtens
de
overeenkomst
door
de
leverancier
te
leveren
zaken.
 3)
De
opdrachtgever
zal
ook
zonder
daartoe
te
zijn
aangemaand
in
verzuim
zijn,
indien
hij
de
af
te
 leveren
zaken
niet
na
eerste
verzoek
van
de
leverancier
bij
deze
ophaalt
of,
indien
aflevering
aan
zijn
 adres
is
overeengekomen,
weigert
de
af
te
leveren
zaken
in
ontvangst
te
nemen.

4)
Iedere
levering
van
zaken
door
de
leverancier
aan
de
opdrachtgever
geschiedt
onder
voorbehoud
 van
de
eigendom
daarvan
totdat
de
opdrachtgever
al
hetgeen
heeft
voldaan
waartoe
hij
uit
hoofde
 van
de
overeenkomst
is
gehouden,
met
inbegrip
van
rente
en
kosten.
 5)
Vrachten
en
porti
zijn
voor
rekening
van
de
opdrachtgever,
tenzij
franco
levering
is
 overeengekomen.
De
opdrachtgever
draagt
steeds
het
risico
tijdens
het
vervoer.
Onder
vervoer
 wordt
mede
begrepen
transmissie
van
data
door
middel
van
het
telefoonnet
en
elke
daarmee
 vergelijkbare
verzending
met
behulp
van
enig
technisch
middel.
Het
aannemen
van
zaken
van
de
 leverancier
door
de
vervoerder,
geldt
als
bewijs
dat
deze
in
uiterlijk
goede
staat
verkeerden,
tenzij
 het
tegendeel
uit
de
vrachtbrief
of
het
ontvangstbewijs
blijkt.
 6)
De
leverancier
is
niet
belast
met
het
opslaan
van
de
te
leveren
zaken,
tenzij
dit
uitdrukkelijk
is
 overeengekomen.
Indien
opslag
plaatsvindt,
geschiedt
dit
voor
rekening
en
risico
van
de
 opdrachtgever.

 
 Artikel
8
Leveringstermijn 1)
De
met
de
leverancier
overeengekomen
leveringstermijnen
zijn
door
de
opdrachtgever
steeds
als
 approximatief
en
nimmer
als
fatale
termijnen
aan
te
merken,
tenzij
het
tegendeel
uitdrukkelijk
 schriftelijk
is
overeengekomen 2)
De
leverancier
is,
ook
bij
een
overeengekomen
uiterste
termijn,
eerst
in
verzuim
nadat
de
 opdrachtgever
hem
in
gebreke
heeft
gesteld.
 3)
De
binding
van
de
leverancier
aan
een
overeengekomen
uiterste
termijn
van
levering
vervalt
 indien
de
opdrachtgever
wijziging
in
de
specificaties
van
het
werk
wenst
of
het
bepaalde
in
lid
1
van
 artikel
11
van
deze
voorwaarden
niet
nakomt,
tenzij
de
geringe
betekenis
van
de
wijziging
of
het
 geringe
oponthoud
de
leverancier
in
redelijkheid
niet
noodzaakt
tot
wijziging
van
de
aanvankelijk
 door
hem
planmatig
in
de
tijd
vastgestelde
inzet
van
productiecapaciteit.
 4)
De
opdrachtgever
is
bij
de
uitvoering
van
de
overeenkomst
door
de
leverancier,
gehouden
al
 datgene
te
doen,
dat
redelijkerwijs
nodig
of
wenselijk
is
om
een
tijdige
levering
door
de
leverancier
 mogelijk
te
maken,
zulks
in
het
bijzonder
door
het
onverwijld
beantwoorden
van
vragen
van
de
 leverancier,
het
voorkomen
van
gebrekkige
toeleveringen
als
bedoeld
in
lid
2
van
artikel
4
en
door
 het
in
acht
nemen
van
het
bepaalde
in
lid
1
van
artikel
11
en
de
leden
1
en
2
van
artikel
17
van
deze
 leveringsvoorwaarden.
 5)
Bij
niet‐naleving
door
de
opdrachtgever
van
het
in
het
vorige
lid
van
dit
artikel
bepaalde,
is
een
 overeengekomen
uiterste
termijn
van
levering
niet
meer
bindend
en
is
de
opdrachtgever
in
verzuim
 zonder
dat
schriftelijke
ingebrekestelling
door
de
leverancier
nodig
is.
De
leverancier
is
alsdan,
 onverlet
de
hem
krachtens
de
wet
toekomende
rechten,
bevoegd
de
nakoming
van
de
overeenkomst
 op
te
schorten
totdat
de
opdrachtgever
dit
verzuim
heeft
hersteld.
Daarna
zal
de
leverancier
de
 overeenkomst
alsnog
binnen
een
redelijke
termijn
uitvoeren.

 
 Artikel
9
Onderzoek
bij
aflevering
 
 1)
De
opdrachtgever
is
gehouden
met
bekwame
spoed
na
aflevering
te
onderzoeken
of
de
 leverancier
de
overeenkomst
deugdelijk
is
nagekomen
en
is
voorts
gehouden
de
leverancier
er
 terstond
schriftelijk
van
in
kennis
te
stellen,
zodra
hem
het
tegendeel
blijkt.
De
opdrachtgever
dient
 het
even
bedoeld
onderzoek
en
de
desbetreffende
kennisgeving
te
doen
binnen
uiterlijk
8
dagen
na
 aflevering.
 2)
De
leverancier
is
steeds
gerechtigd
een
nieuwe
deugdelijke
prestatie
in
de
plaats
van
een
eerdere
 ondeugdelijke
prestatie
te
stellen,
tenzij
het
verzuim
niet
herstelbaar
is.
 3)
De
nakoming
van
de
overeenkomst
geldt
tussen
partijen
als
deugdelijk
indien
de
opdrachtgever
in
 gebreke
is
gebleven
het
onderzoek
of
de
kennisgeving
bedoeld
in
lid
1
van
dit
artikel
tijdig
te
doen.
 4)
Indien
de
in
het
eerste
lid
van
dit
artikel
bedoelde
termijn
van
8
dagen
naar
maatstaven
van
 redelijkheid
en
billijkheid
ook
voor
een
zorgvuldig
en
alert
opdrachtgever
als
onaanvaardbaar
kort
 moet
worden
beschouwd,
zal
deze
termijn
worden
verlengd
tot
uiterlijk
het
eerste
moment
waarop
 het
onderzoek
respectievelijk
het
in
kennis
stellen
van
de
leverancier
voor
de
opdrachtgever

redelijkerwijs
mogelijk
is.
 5)
De
prestatie
van
de
leverancier
geldt
in
elk
geval
tussen
partijen
als
deugdelijk,
indien
de
 opdrachtgever
het
geleverde
of
een
gedeelte
van
het
geleverde
in
gebruik
heeft
genomen,
heeft
 bewerkt
of
verwerkt,
aan
derden
heeft
geleverd,
respectievelijk
in
gebruik
heeft
doen
nemen,
heeft
 doen
bewerken
of
verwerken
of
aan
derden
heeft
doen
leveren,
tenzij
de
opdrachtgever
het
 bepaalde
in
het
eerste
lid
van
dit
artikel
in
acht
heeft
genomen.

 
 Artikel
10
Inhoud
en
wijziging
overeenkomst
 
 De
opdrachtgever
draagt
het
risico
van
misverstanden
ten
aanzien
van
de
inhoud
en
uitvoering
van
 de
overeenkomst
indien
deze
hun
oorzaak
vinden
in
door
de
leverancier
niet,
niet
juist,
niet
tijdig
of
 onvolledig
ontvangen
specificaties
of
andere
mededelingen
die
mondeling
of
door
een
door
de
 opdrachtgever
daartoe
aangewezen
persoon
zijn
gedaan
dan
wel
zijn
overgebracht
door
middel
van
 enig
technisch
middel
zoals
bijvoorbeeld
de
telefoon,
de
fax
en
soortgelijke
transmissiemedia.

 
 Artikel
11
Zet‐,
druk‐
of
andere
proeven
 
 1)
De
opdrachtgever
is
gehouden
de
door
hem
al
dan
niet
op
zijn
verzoek
van
de
leverancier
 ontvangen
zet‐,
druk‐
of
andere
proeven
zorgvuldig
op
fouten
en
gebreken
te
onderzoeken
en
deze
 met
bekwame
spoed
gecorrigeerd
of
goedgekeurd
aan
de
leverancier
terug
te
zenden.
 2)
Goedkeuring
van
de
proeven
door
de
opdrachtgever
geldt
als
erkenning
dat
de
leverancier
de
aan
 de
proeven
voorafgaande
werkzaamheden
juist
heeft
uitgevoerd.
 3)
De
leverancier
is
niet
aansprakelijk
voor
afwijkingen,
fouten
en
gebreken
die
onopgemerkt
zijn
 gebleven
in
door
de
opdrachtgever
goedgekeurde
of
gecorrigeerde
proeven.
 4)
Elke
op
verzoek
van
de
opdrachtgever
vervaardigde
proef
wordt
naast
de
overeengekomen
prijs
in
 rekening
gebracht,
tenzij
uitdrukkelijk
is
overeengekomen
dat
de
kosten
van
deze
proeven
in
de
prijs
 zijn
inbegrepen.

 
 Artikel
12
Afwijkingen
 
 1)
Afwijkingen
tussen
enerzijds
het
geleverde
werk
en
anderzijds
het
oorspronkelijke
ontwerp,
 tekening,
kopij
of
model
respectievelijk
druk‐
of
andere
proef,
kunnen
geen
reden
vormen
voor
 afkeuring,
korting,
ontbinding
van
de
overeenkomst
of
schadevergoeding,
indien
zij
van
geringe
 betekenis
zijn.
 2)
Bij
een
beoordeling
van
de
vraag
of
afwijkingen
in
het
totaal
van
het
werk
al
dan
niet
als
gering
 moeten
worden
beschouwd,
wordt
een
representatieve
steekproef
uit
het
werk
in
aanmerking
 genomen,
tenzij
het
individueel
zaken
betreft. 3)
Afwijkingen
die,
alle
omstandigheden
in
aanmerking
genomen,
in
redelijkheid
geen
of
een
 ondergeschikte
invloed
op
de
gebruikswaarde
van
het
werk
hebben,
worden
steeds
geacht
 afwijkingen
van
geringe
betekenis
te
zijn. 
 Artikel
13
Duurovereenkomsten;
periodieke
uitgaven
 
 1)
Een
overeenkomst
tot
de
vervaardiging
van
een
periodieke
uitgave
geldt,
indien
terzake
niet
 uitdrukkelijk
en
schriftelijk
anders
is
overeengekomen,
voor
onbepaalde
tijd
en
kan
slechts
door
 opzegging
worden
beëindigd
met
inachtneming
van
een
opzegtermijn.
Deze
opzegtermijn
is
een
jaar
 indien
het
een
periodieke
uitgave
betreft
die
viermaal
per
jaar
of
vaker
verschijnt
en
6
maanden
 indien
het
een
periodieke
uitgave
betreft
die
minder
vaak
verschijnt. 2)
Onder
een
periodieke
uitgave
als
bedoeld
in
lid
1
van
dit
artikel
wordt
verstaan
een
uitgave
die
 regelmatig
verschijnt.
 3)
Onder
vervaardiging
in
de
zin
van
het
eerste
lid
van
dit
artikel
wordt
mede
begrepen
de
 vervaardiging
van
halffabrikaten
of
hulpmiddelen
zoals
losse
katernen,
en
zetwerk
alsmede

werkzaamheden
tot
afwerking
en
tot
de
verspreiding
van
de
uitgave.
 4)
Een
overeenkomst
als
bedoeld
in
dit
artikel
kan
slechts
door
middel
van
een
aangetekende
of
met
 ontvangstbevestiging
verzonden
brief
worden
opgezegd.
 5)
Van
het
bepaalde
in
dit
artikel
kan
slechts
bij
schriftelijke
overeenkomst
worden
afgeweken.

 
 Artikel
14
Auteursrecht 
 1)
De
opdrachtgever
garandeert
de
leverancier,
dat
door
de
nakoming
van
de
overeenkomst
en
met
 name
door
de
verveelvoudiging
of
het
openbaar
maken
van
de
van
de
opdrachtgever
ontvangen
 zaken
zoals
kopij,
zetsel,
modellen,
tekeningen,
fotografische
opnamen,
informatiedragers,
 computerprogrammatuur,
databestanden
etc.
geen
inbreuk
wordt
gemaakt
op
rechten
die
derden
 kunnen
doen
gelden
krachtens
de
Auteurswet
1912
of
andere
nationale,
supranationale
of
 internationale
regelgeving
op
het
gebied
van
het
auteursrecht
of
het
recht
van
de
industriële
 eigendom
dan
wel
het
recht
met
betrekking
tot
de
onrechtmatige
daad.
De
opdrachtgever
vrijwaart
 de
leverancier
zowel
in‐
als
buiten
rechte
voor
alle
aanspraken
die
derden
krachtens
even
bedoelde
 wet
of
regelgeving
geldend
kunnen
maken.
 2)
Indien
ten
aanzien
van
de
juistheid
van
de
door
derden
gepretendeerde
rechten
als
bedoeld
in
lid
 1
van
dit
artikel
gerede
twijfel
ontstaat
of
blijft
bestaan,
is
de
leverancier
bevoegd
maar
niet
 gehouden
de
nakoming
van
de
overeenkomst
op
te
schorten
tot
het
moment
waarop
in
rechte
 onherroepelijk
komt
vast
te
staan
dat
de
leverancier
door
de
nakoming
van
de
overeenkomst
geen
 inbreuk
op
deze
rechten
maakt.
Daarna
zal
de
leverancier
de
order
alsnog
binnen
een
redelijke
 termijn
uitvoeren.
 3)
Tenzij
uitdrukkelijk
schriftelijk
anders
is
overeengekomen,
blijft
de
leverancier
steeds
de
 rechthebbende
op
het
auteursrecht
dat
kan
ontstaan
op
de
door
hem
bij
de
nakoming
van
de
 overeenkomst
vervaardigde
werken
zoals
kopij,
zetsel,
ontwerptekeningen,
modellen,
werk‐
en
 detailtekeningen,
informatiedragers,
computerprogrammatuur,
databestanden,
fotografische
 opnamen
en
soortgelijke
productie‐
en
hulpmiddelen
ook
als
de
desbetreffende
werkzaamheden
als
 afzonderlijke
post
in
het
aanbod
of
op
de
factuur
zijn
vermeld.
 4)
De
door
de
leverancier
volgens
zijn
vormgeving
te
leveren
of
geleverde
zaken
zoals
kopij,
zetsel,
 ontwerptekeningen,
modellen,
werk‐
en
detailtekeningen,
informatiedragers,
 computerprogrammatuur,
databestanden,
fotografische
opnamen
en
soortgelijke
productie‐
en
 hulpmiddelen,
evenmin
als
een
tot
het
wezenlijke
van
die
vormgeving
behorend
gedeelte
daarvan,
 mogen,
ook
indien
of
voor
zover
op
de
vormgeving
te
dien
aanzien
geen
auteursrecht
of
andere
 wettelijke
bescherming
voor
de
leverancier
bestaat,
niet
zonder
diens
schriftelijke
toestemming
in
 het
kader
van
enig
productieproces
worden
verveelvoudigd. 5)
De
opdrachtgever
verkrijgt
na
levering
door
de
leverancier
het
niet‐exclusieve
recht
tot
gebruik
 van
de
door
de
leverancier
in
het
kader
van
de
overeenkomst
vervaardigde
werken
in
de
zin
van
de
 Auteurswet
1912
of
van
werken
in
de
zin
van
lid
4
van
dit
artikel.
Het
even
bedoelde
recht
tot
 gebruik
is
beperkt
tot
het
recht
van
normaal
gebruik
van
de
geleverde
zaken
en
houdt
met
name
niet
 in
het
gebruik
tot
verveelvoudiging
van
deze
zaken
in
het
kader
van
enig
productieproces.

 
 Artikel
15
Eigendom
productiemiddelen
etc.
 
 1)
Alle
door
de
leverancier
vervaardigde
zaken
zoals
productiemiddelen,
halffabrikaten
en
 hulpmiddelen
en
met
name
zetsel,
ontwerptekeningen,
modellen,
werk‐
en
detailtekeningen,
 informatiedragers,
computerprogrammatuur,
databestanden
en
randapparatuur,
blijven
het
 eigendom
van
de
leverancier,
ook
als
deze
als
aparte
post
op
de
offerte,
in
het
aanbod
of
de
factuur
 zijn
vermeld.
 2)
De
leverancier
is
niet
gehouden
de
in
lid
1
bedoelde
zaken
aan
de
opdrachtgever
af
te
geven.
 3)
De
leverancier
is
niet
gehouden
de
in
het
eerste
lid
van
dit
artikel
bedoelde
zaken
voor
de
 opdrachtgever
te
bewaren.
Indien
de
leverancier
en
de
opdrachtgever
overeenkomen
dat
deze
zaken
 door
de
leverancier
zullen
worden
bewaard,
geschiedt
dit
voor
een
door
opdrachtgever
en

leverancier
nader
overeen
te
komen
duur
en
voor
rekening
van
opdrachtgever.
 
 Artikel
16
Eigendom
opdrachtgever,
pandrecht
 
 1)
De
leverancier
zal
de
door
de
opdrachtgever
in
het
kader
van
de
nakoming
van
de
overeenkomst
 aan
hem
toevertrouwde
zaken
bewaren
met
de
zorg
van
een
goed
bewaarder.
 2)
Onverminderd
het
bepaalde
in
het
vorige
lid
van
dit
artikel,
draagt
de
opdrachtgever
tijdens
de
 bewaring
alle
risico's
ten
aanzien
van
de
in
lid
1
bedoelde
zaken.
 3)
De
opdrachtgever
dient
desgewenst
zelf
een
verzekering
voor
dit
risico
af
te
sluiten.
De
 opdrachtgever
is
gehouden
er
voor
zorg
te
dragen,
dat
er
voorafgaande
aan
de
verstrekking
aan
de
 leverancier
van
kopij,
een
tekening,
ontwerp,
een
fotografische
opname
of
een
informatiedrager,
 een
duplicaat
van
deze
zaken
wordt
gemaakt.
De
opdrachtgever
dient
deze
onder
zich
te
houden
 voor
het
geval
de
afgegeven
zaken
tijdens
de
bewaring
door
de
leverancier
worden
verloren
of
 wegens
beschadiging
onbruikbaar
worden.
In
dat
geval
dient
de
opdrachtgever
de
leverancier
op
 verzoek
tegen
vergoeding
van
materiaalkosten
een
nieuw
exemplaar
te
verstrekken.
 4)
De
opdrachtgever
verleent
de
leverancier
pandrecht
op
alle
zaken
die
in
het
kader
van
de
 nakoming
van
de
overeenkomst
met
de
leverancier
door
hem
in
de
macht
van
de
leverancier
worden
 gebracht,
zulks
tot
meerdere
zekerheid
van
al
hetgeen
de
opdrachtgever
in
welke
hoedanigheid
en
 uit
welke
hoofde
ook
aan
de
leverancier
verschuldigd
mocht
zijn,
niet
opeisbare
en
voorwaardelijke
 schulden
daaronder
mede
begrepen.

 
 Artikel
17
Door
de
opdrachtgever
aangeleverde
materialen
en
producten
 
 1)
Indien
de
opdrachtgever
met
de
leverancier
is
overeengekomen,
dat
de
opdrachtgever
materiaal
 of
producten
ter
bedrukking
of
ter
verwerking
zal
aanleveren,
dient
hij
voor
deze
aanlevering
zorg
te
 dragen
op
een
ten
behoeve
van
een
normale
planmatige
productie
als
tijdig
en
deugdelijk
te
 beschouwen
wijze.
De
opdrachtgever
zal
hiertoe
instructies
van
de
leverancier
vragen. 2)
De
opdrachtgever
is
gehouden
naast
het
voor
de
overeengekomen
prestatie
benodigde
materiaal
 of
de
daarvoor
benodigde
producten,
tevens
een
voor
de
desbetreffende
bewerking
redelijke
 hoeveelheid
voor
proeven,
inschiet
e.d.
te
leveren.
De
opdrachtgever
zal
hiertoe
de
opgave
van
de
 leverancier
vragen.
De
opdrachtgever
staat
er
voor
in,
dat
de
leverancier
een
voldoende
hoeveelheid
 zal
ontvangen.
De
bevestiging
van
ontvangst
van
het
materiaal
of
de
producten
door
de
leverancier
 houdt
niet
in
de
erkenning
dat
een
voldoende
of
de
op
de
vervoersdocumenten
vermelde
 hoeveelheid
is
ontvangen.
 3)
De
leverancier
is
niet
gehouden
de
van
de
opdrachtgever
ontvangen
zaken
voorafgaande
aan
de
 bedrukking
of
de
bewerking,
op
de
geschiktheid
hiertoe
te
onderzoeken.
 4)
De
leverancier
kan
niet
aansprakelijk
worden
gesteld
voor
het
te
kort
schieten
in
de
nakoming
van
 de
overeenkomst
als
dat
zijn
oorzaak
vindt
in
buitengewone
of
in
redelijkheid
voor
de
leverancier
 onvoorzienbare
verwerkingsmoeilijkheden
voortvloeiend
uit
de
aard
van
de
door
de
opdrachtgever
 aangeleverde
materialen
of
producten
en
evenmin
als
dat
een
gevolg
is
van
afwijkingen
tussen
het
 aanvankelijk
aan
de
leverancier
getoonde
monster
en
het
later
door
de
opdrachtgever
voor
de
 oplage
aangeleverde
materiaal
of
producten.
 5)
De
leverancier
staat
niet
in
voor
eigenschappen
als
houdbaarheid,
hechting,
glans,
kleur,
licht‐
of
 kleurechtheid
of
slijtvastheid
indien
de
opdrachtgever
niet
uiterlijk
bij
het
aangaan
van
de
 overeenkomst
opgave
heeft
gedaan
van
de
eigenschappen
en
de
aard
van
de
door
hem
 aangeleverde
materialen
of
producten
en
niet
deugdelijke
informatie
heeft
verstrekt
over
de
 toegepaste
voorbewerkingen
en
de
toegepaste
oppervlaktebewerkingen.
 6)
Tenzij
uitdrukkelijk
anders
is
overeengekomen,
kan
de
leverancier
noch
aansprakelijk
worden
 gesteld
voor
het
loslaten,
kleven,
smetten,
veranderen
van
glans
of
kleur,
noch
voor
het
beschadigen
 van
door
hem
van
de
opdrachtgever
ontvangen
en
door
hem
te
bedrukken
of
te
bewerken
materiaal
 en
producten
als
deze
een
voorbewerking
hebben
ondergaan
zoals
door
het
aanbrengen
van
lak,
 vernis
of
anti‐smetpoeder.

7)
De
opdrachtgever
is
gehouden
de
leverancier
op
bijzondere
moeilijkheden
of
gezondheidsrisico's
 tijdens
de
bedrukking
of
bewerking
van
de
door
hem
aangeleverde
materialen
en
producten
te
 wijzen.
 8)
De
leverancier
is
gerechtigd
over
de
resten
zoals
snijafval
etc.
van
het
door
de
opdrachtgever
 aangeleverd
materiaal
en
producten
te
beschikken
als
ware
deze
zijn
eigendom.
De
opdrachtgever
is
 op
verzoek
van
de
leverancier
gehouden
de
ongebruikte
materialen
en
producten
alsmede
de
even
 bedoelde
resten
bij
de
leverancier
af
te
halen.

 
 Artikel
18
Overmacht 
 1)
Storingen
in
het
bedrijf
ten
gevolge
van
overmacht,
als
hoedanig
o.a.
zullen
gelden:
oorlog,
 mobilisatie,
onlusten,
overstroming,
stremmingen
in
het
vervoer,
stagnatie
in
of
stopzetten
van
 leveringen
door
openbare
nutsbedrijven
en
leveranciers
van
elektriciteit
en
brandstoffen,
brand,
 machinebreuk
en
andere
ongevallen,
arbeidsconflicten
waardoor
produceren
onmogelijk
wordt,
 maatregelen
van
overheidswege,
niet
levering
van
noodzakelijke
materialen
en
halffabrikaten
aan
 leverancier
door
derden
en
andere
onvoorziene
omstandigheden,
ook
in
het
land
van
herkomst
van
 materialen
en
halffabrikaten,
welke
de
normale
bedrijfsgang
storen
en
de
uitvoering
van
een
order
 vertragen
of
redelijkerwijs
onmogelijk
maken,
ontslaan
de
leverancier
van
het
nakomen
van
de
 overeengekomen
leveringstermijn
of
van
zijn
leveringsplicht,
zonder
dat
de
opdrachtgever
uit
dien
 hoofde
enig
recht
op
vergoeding
van
kosten,
schade
en
interesten
kan
doen
gelden.
 
 Artikel
19
Aansprakelijkheid 
 1)
De
aansprakelijkheid
van
de
leverancier
strekt
zich
slechts
uit
tot
schade
direct
voortvloeiende
uit
 de
afhandeling
van
de
opdracht,
tot
een
bedrag
van
ten
hoogste
de
transactiewaarde;
voor
 vervolgschade
kan
geen
verantwoordelijkheid
worden
aanvaard.
 2)
De
leverancier
is
niet
aansprakelijk
voor
schade
van
welke
aard
ook
die
ontstaat
doordat
of
nadat
 opdrachtgever
de
vervaardigde
zaken
na
aflevering
in
gebruik
heeft
genomen,
heeft
bewerkt
of
 verwerkt,
aan
derden
heeft
geleverd,
respectievelijk
in
gebruik
heeft
doen
nemen,
heeft
doen
 bewerken
of
verwerken
of
aan
derden
heeft
doen
leveren.
 3)
De
leverancier
is
voorts
niet
aansprakelijk
voor
schade
in
de
vorm
van
omzetderving
of
 verminderde
goodwill
in
het
bedrijf
of
het
beroep
van
de
opdrachtgever.
 4)
De
leverancier
is
eveneens
niet
aansprakelijk
voor
schade
aan
door
hem
van
de
opdrachtgever
 ontvangen
en
door
de
leverancier
te
bedrukken,
te
bewerken
of
te
verwerken
materiaal
of
 producten.
Indien
de
opdrachtgever
de
leverancier
niet
uiterlijk
bij
het
aangaan
van
de
 overeenkomst
opgave
heeft
gedaan
van
de
eigenschappen
en
de
aard
van
deze
materialen
of
 producten
en
deugdelijke
informatie
heeft
verstrekt
over
de
toegepaste
voorbewerkingen
en
de
 toegepaste
oppervlaktebewerkingen.
 5)
Indien
de
leverancier
terzake
van
enige
schade,
waarvoor
hij
krachtens
de
overeenkomst
met
de
 opdrachtgever
c.q.
deze
leveringsvoorwaarden
niet
aansprakelijk
is,
door
een
derde
aansprakelijk
 wordt
gesteld,
zal
de
opdrachtgever
hem
terzake
volledig
vrijwaren
en
de
leverancier
alles
vergoeden
 wat
hij
aan
deze
derde
dient
te
voldoen.
 
 Artikel
20
Acceptatie 
 Door
het
geven
van
een
order
erkent
de
opdrachtgever
deze
leveringsvoorwaarden
te
kennen
en
er
 genoegen
mede
te
nemen,
indien
zij
hem
althans
tevoren
waren
medegedeeld
of
indien
er
bij
de
 offerte
en/of
orderbevestiging
naar
werd
verwezen,
dan
wel
indien
zij
in
het
bedrijf
van
leverancier
 op
een
voor
opdrachtgevers
duidelijk
zichtbare
plaats
zijn
opgehangen.
Wanneer
in
een
bevestiging
 van
de
opdrachtgever
bepalingen
of
voorwaarden
voorkomen
welke
in
strijd
zijn
met
deze
 leveringsvoorwaarden,
kunnen
deze
niet
worden
erkend,
tenzij
nadrukkelijk
schriftelijk
 overeengekomen.
De
opdrachtgever
kan
zich
hierbij
niet
beroepen
op
het
zogenoemde

gewoonterecht.
Bij
samentreffen
van
door
de
opdrachtgever
gebezigde
uniforme
 inkoopvoorwaarden
en
de
onderhavige
leveringsvoorwaarden
zullen
de
laatste
prevaleren.

 
 Artikel
21
Toepasselijk
recht 
 Op
overeenkomsten
tussen
de
leverancier
en
de
opdrachtgever
is
het
Nederlandse
recht
van
 toepassing.
Alle
geschillen
en
vorderingen,
voortkomende
uit
of
verband
houdende
met
de
tussen
 opdrachtgever
en
leverancier
gesloten
overeenkomsten,
zullen
aan
geen
andere
rechter
ter
 beslissing
worden
voorgelegd
dan
aan
de
bevoegde
rechter
te
‘s‐Hertogenbosch,
een
en
ander
voor
 zover
de
wet
zulks
uitdrukkelijk
toestaat.